Salgs og leveringsbetingelser

Salgs-og leveringsbetingelser for produkter fra ONE-LOUPES.

1.Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs-og leverings-betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om ONE-LOUPES , CVR-nummer 404044384 , (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og til-knyttede ydelser til erhvervskunder og privatpersoner.

2.Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkterog reservedele.

Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 12 måneder efter, at det er leveret til kunden.

3.2 Ydelser.

Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden,i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning.

Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til arbejde på klinik eller på hospital i Danmark, Grønland og Færøerne. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark, Grønland og Færøerne med mindre andet er skrifteligt aftalt mellem parterne. Kunden skal skadesløs holde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4.Pris og betaling

4.1Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusiv moms.

Ved betaling (også delbetaling), opstartes bestillingen og kan ikke længere annuleres.

4.2Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 8 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5.Forsinket betaling

5.1Rente.

Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller til-knyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfalds tid og til betaling sker.

5.2Ophævelse.

Hvis kunden ønsker ophævelse, efter godkendelse af ordrebekræftelse eller ordregivelse, faktureres kunden 50% af vejledende salgspris (såfremt produktionen ikke er igangsat). Se pkt. 6.4.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyt-tede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører,(ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud.

Virksomhedens tilbud er gældende i 30dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet, godkendelse af tilbud, skal ske skrifteligt (mail/SMS).

6.2Ordrer.

Kunden skal godkende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leverings-adresse, og (ix) Leveringsbetingelser. Disse vurderes godkendt ved betaling af faktura hvor disse fremgår. leveringstiden kan varriere, dog kan en leveringstid på 8 uger forventes.

6.3Ordrebekræftelser.

Virksomheden tilstræber at sendebekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 20 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelserog afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring af ordrer.

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept, virksomheden kan fakturere kunden 50 % af ordren.

6.5 Uoverensstemmende vilkår.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens medkundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1Leveringsbetingelse.

Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele til kunden, medmindre andet aftales med kunden.

7.2Leveringstid.

Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

8 ugers leveringstid.

7.3Undersøgelse.

Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget,ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8.Forsinket levering

8.1 Meddelelse.

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer
Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny for-ventet leveringstid.


8.2 Ophævelse.

Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknytte-de ydelser senest 30dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 30dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden.Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.


9.Garanti

9.1 Garanti.

Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 12måneder fra oprindelig levering.

9.2Undtagelser.

Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele såsom straps, nosepads og fejl eller mangler, der skyldes: (i)almindelig slitage, (ii) opbevaring,installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii)reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.


9.4 Undersøgelse.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport tilkunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele,eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen ud-skiftning eller reparation.

9.6Ophævelse.

Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage,kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler vedprodukter, reservedeleeller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.


10. Ansvar

10.1 Ansvar.

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftale-grundlaget.

10.2 Produktansvar.

Virksomheden er ansvarlig for produkt ansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfanget sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløs holde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.


10.3 Ansvarsbegrænsning.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kundenikke pr. kalenderår samlet overstige 1% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kundeni det umiddelbart fore-gående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.


10.4 Indirekte tab.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.


10.5 Force majeure.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeureer usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.


11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, her-under patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder,tilhører Virksomheden.

12.Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug.

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2Beskyttelse.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3Varighed.

Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælderunder parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende retogværneting

13.1 Gældende ret.

Parternes samhandeleri alle henseender underlagt dansk ret.

13.2Værneting.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.


11.Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, her-under patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.